Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Mensendieck? U kunt er iets mee doen!

1. Uw probleem bespreken met uw oefentherapeut Mensendieck 

Bespreek eerst uw probleem met uw oefentherapeut Mensendieck. Maak daarvoor een aparte afspraak, zodat hij/zij voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

2 . Advies en ondersteuning van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg 

Als u het moeilijk vindt uw oefentherapeut Mensendieck rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) bij u in de buurt. Een IKG kan u informatie geven over uw rechten als  patiënt. Een medewerker van het IKG kan u ook helpen, bijvoorbeeld door samen met u een gesprek te hebben met de oefentherapeut Mensendieck of door u te helpen met het schrijven van een brief. 
Een IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van een Regionaal patiënten/consumenten Platform, dat weer een onderdeel is van de Nederlandse patiënten/consumenten Federatie.

3 . Beoordeling door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn 

Misschien wilt u hulp bij het oplossen van het verschil van mening met uw oefentherapeut Cesar/Mensendieck. Of u heeft een serieuze klacht en wilt een uitspraak. U kunt uw klacht dan laten behandelen door de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort. 
De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Zij bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, een lid namens de Nederlandse patiënten/consumenten Federatie en een lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende therapeut deel uitmaakt. 
De Klachtencommissie kan uw klacht behandelen als u een brief over uw klacht stuurt. Het IKG kan u helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u van de Klachtencommissie bericht hoe de klacht behandeld zal worden.

Er zijn twee mogelijkheden: 
1. De Klachtencommissie probeert te bemiddelen om het contact tussen u en uw oefentherapeut Mensendieck te verbeteren. Dat kan alleen als u en de oefentherapeut Mensendieck dat allebei willen. 
2. De Klachtencommissie doet na onderzoek een uitspraak over uw klacht. De Klachtencommissie kan daarbij aangeven welke maatregelen de oefentherapeut Mensendieck kan nemen om herhaling van dezelfde klacht te voorkomen. 
Om uw klacht goed te kunnen beoordelen, verzamelt de Klachtencommissie alle informatie die daarvoor nodig is. Er wordt u in ieder geval gevraagd om de Klachtencommissie te machtigen om de voor de klacht benodigde medische gegevens op te vragen. Aan de oefentherapeut Mensendieck wordt gevraagd een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. Het kan zijn dat u allebei gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. U kunt ook allebei de stukken inzien. Soms wil de commissie informatie hebben van andere betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. De behandeling verloopt volgens een vaste procedure. Als u dat wilt kan het IKG u bij deze procedure begeleiden. 
De Klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen. De oefentherapeut Mensendieck is niet verplicht het advies van de Klachtencommissie op te volgen. In het algemeen zal hij of zij dat echter wel doen.

Aan de hier beschreven klachtenprocedure zijn voor de belanghebbende geen kosten verbonden.

Bron: VvOCM